משכירים דירה ורוצים לדעת אם אתם חייבים במס הכנסה?

חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), תש"ן - 1990 מגדיר תקרת פטור ממס הכנסה בעד תקבול דמי שכירות בסך של 4,200 ש"ח לחודש.
מדי שנה רשות המיסים מעדכנת את גובה תקרת הפטור, נכון לשנת 2023 עומדת התקרה ע"ס של 5,471 ש"ח לחודש (לפירוט והרחבה עיינו בלוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2023 ואילך).

עד לתיקון מס' 132 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], היה על כל אדם המשכיר דירתו לשלם מס בעד דמי שכירות העולים על תקרת הפטור.

החל מתיקון מס' 132 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] אדם המשכיר את דירתו היחידה למגורים ושוכר דירה בעצמו למגורים, יהיה רשאי לנכות מהכנסתו את סכום דמי השכירות ששילם באותה שנה עד לסכום הכנסתו מדמי השכירות שגבה באותה שנה או עד לסכום של 90,000 ש"ח בשנה, לפי הנמוך, ובלבד שהתשלום ששילם או חלקו אינו נדרש בניכוי בחישוב הכנסה אחרת של אותו אדם או אדם אחר.

להרחבה עיינו בלשון החוק, סעיף 122(ו) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש].

*פרסום זה אינו מהווה יעוץ משפטי ומוגש כשירות לקהל לקוחותינו.